สาระการเรียนรู้แกนกลาง (5กลุ่มวิชา)
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  ปกสารบัญ  สาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระภาษาไทย  ปกสารบัญ  สาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  ปกสารบัญ  สาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปกสารบัญ  สาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา  ปกสารบัญ  สาระการเรียนรู้แกนกลาง