ฝ่ายบุคลากรและแผนงาน

  
แบบฟอร์มขออนุญาตให้นักเีรียนมาช่วยงานในโรงเรียนนอกเวลา
การขออนุญาตให้นักเรียนช่วยงานโรงเรียนนอกเวลา
แบบฟอร์มขออนุญาตผู้ปกครอง
แบบฟอร์มขออนุญาตให้นักเรียนช่วยงานกิจกรรมโรงเรียน (ครูใหญ่ ส.พ.)
แบบฟอร์มรายชื่อครูไปราชการ
แบบฟอร์มรายชื่อนักเรียนไปร่วมกิจกรรม
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110   โทรศัพท์ : (032) 301170 - 5    FAX : (032) 301110