โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่งความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสรภาพ ที่รู้จักรับผิดชอบจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น
 
 
 
 


...
 
 
  ดอมินิก ซาวีโอ เกิดที่ตำบลรีวา ใกล้เมืองกีเอรี ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 2 เมษายน ค.ศ. 1842 บิดาชื่อนายคาร์โล มารดาชื่อ นางบรียีดา คำว่า "ดอมินิก" แปลว่า "ของพระผู้เป็นเจ้า" ท่านเป็นเด็กที่มีความจำดีอย่างน่าพิศวงเมื่ออายุได้สี่ขวบก็ สามารถจำบทภาวนาได้ขึ้นใจ นอกนั้นยังมีความศรัทธาในศาสนาอย่างครบครัน ทั้งยังเป็นเด็กที่มีความเคารพนบนอบ เชื่อฟังในคำอบรมสั่งสอนของบิดา มารดาทุกประการ ในวันที่ 8 เมษายน ค.ศ. 1849 ขณะที่มีอายุได้เจ็ดขวบ ดอมินิกก็ได้รับศีลมหาสนิทเป็นครั้งแรก วันนั้นเป็นวันที่สำคัญยิ่งในชีวิตของท่าน ในการเจริญชีวิตคริตชนอย่างสมบูรณ์ ทั้งยังได้ให้ข้อสัญญาแก่ตัวเองเพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติตนว่า "ยอมตายดีกว่าทำบาป"

ในวัยที่เป็นนักเรียนนั้น ดอมินิกมีความขยันหมั่นเพียรมากในการศึกษาหาความรู้ ในการคบเพื่อนที่ดี ทั้งยัง มีความอดทนในการเดินทางไปโรงเรียนที่อยู่ไกลถึง 10 ไมล์ ทุกวันอีกด้วย ในวันที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 1854 ดอมินิกก็ได้พบกับคุณพ่อบอสโกเป็นครั้งแรก และ แล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ปีเดียวกันท่านก็ได้เดินทางไปยังศูนย์เยาวชนวัลด็อกโก ของคุณพ่อบอสโกที่กรุงตุริน ณ ที่แห่งนี้ดอมินิกได้รับการอบรมสั่งสอนจากคุณ พ่อบอสโกในหนทางแห่งคุณงามความดีต่างๆและได้ปฏิบัติภารกิจอันประเสริฐนั้นอย่างดียิ่ง ทว่าอุปสรรคอันสำคัญในการดำเนินชีวิตของดอมินิก คือ สุขภาพ ที่ไม่แข็งแรง จึงจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับไปพักผ่อน รักษาตัวกับบิดามารดา

ดอมินิก ซาวีโอ ลาจากศูนย์เยาวชนของคุณพ่อบอสโกเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1857 และที่สุดได้ลาจากโลกนี้ ไปในตอนเย็นของวันที่ 9 มีนาคม ปีนั้นเอง แบบอย่างความประพฤติที่ดีงาม ความศรัทธาเลื่อมใสในศาสนาหรือกล่าวโดยสรุปว่าคุณงามความดีต่างๆที่ดอมินิก ได้ประพฤติปฏิบัตินั้น ทำให้สมเด็จพระสันตปาปา ปีโอ ที่ 11 ประกาศว่า ดอมินิก ซาวีโอ เป็นผู้น่าเคารพเพราะชีวิตของท่านเพียบพร้อมไปด้วยความบริสุทธิ์ ความ เลื่อมใสศรัทธา และการทำความดี ต่อมาในวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1950 สมเด็จพระสันตปาปา ปีโอ ที่ 12 ได้สถาปนาท่านเป็นบุญราศีดอมินิก ซาวีโอ ขึ้นเป็นนักบุญ ดอมินิก ซาวีโอ