โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์ตามแนวทางแห่งความเป็นจริง ส่งเสริมพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น


    ปรัชญาโรงเรียน
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจโรงเรียน
  เป้าประสงค์
  รู้จักโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
  ประวัตินักบุญยอห์น บอสโก
  ประวัตินักบุญดอมินิก
  โลโก้โรงเรียนแบบ ขาว-ดำ
  โลโก้โรงเรียนแบบ ส
  เครื่องแบบนักเรียน
 
    หลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2556
  เว็บไซต์ศูนย์ข้อสอบซาเลเซียน
 
    ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
 
    ฝ่ายนโยบายและแผน
  ฝ่ายธุรการและการเงิน
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายบุคลากร
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  งานบริการแนะแนว
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
  หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2558 
................................................................................................................................

  แบบฟอร์มกรอกประวัติส่วนตัวของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ดาวโหลดได้ที่นี่
  ข้อควรทราบของผู้ปกครองในการร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการดูแลนักเรียน 
 เข้าโปรแกรมกรอกคะแนนครู (จากภายนอกโรงเรียน)
 เข้าโปรแกรมกรอกคะแนนครู (จากภายในโรงเรียน) 
 
http://ipst-pisatest.ipst.ac.th/

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA คลิ๊ก >> LINK1
 

                                                                           ดูรายละเอียดปฏิทินเพิ่มเติมที่นี่ >>


 
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในช่องปาก
 
 
 
 
(26/08/58)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในช่องปากให้กับนักเรียน โดยทางโรงเรียนร่วมกับโรงพยาบาลบ้านโป่ง  >> อ่านรายละเอียด...
 

 
นักเรียนรับรางวัลกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด
 
 
 
 
(26/08/58)..เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม บาทหลวงวิเชียรแสง  กองตระกูลดี ได้เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน  >> อ่านรายละเอียด...
 

 
ฉีดวัคซีนป้องกันไขัหวัดใหญ่ 
 
 
 
 
(26/08/58)..โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยร่วมกับโรงพยาบาลซาคามิลโล จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไขัหวัดใหญ่ ให้แก่นักเรียนและครู  >> อ่านรายละเอียด...
 

 
 
   
    อบรมครูเพื่อเตรียมรับการประเมิน สมศ. รอบที่ 4 (พ.ศ.2559-2563)
  วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558และยินดีต้อนรับคุณครูใหม่
  ประชุมผู้ปกครองใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
  การแข่งขันจัดพานไหว้ครู
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
  กิจกรรมTo Be number One ต่อต้านยาเสพติด
  วันสุนทรภู่
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2558
  พิธีเปิดกิจกรรมรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2558
  กิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
 
 
 
 

 
สารสิทธิ์สาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 

 
    คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
  อัครสังฆมลฑลกรุงเทพ
  โรงเรียนดอนบอสโก
  โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
  โรงเรียนแสงทองวิทยา
  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
  โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง
  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
  โรงเรียนเซนต์แมรี่
  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
  โรงเรียนนารีวุฒิ
  โรงเรียนอรุณวิทยา
 
    จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี

 
 
มหาวิทยาลัยอื่นๆ...
 
Fast Counter 2008
   
Copyright © 2007 , SARASIT PHITHAYALAI SCHOOL All rights reserved