โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์ตามแนวทางแห่งความเป็นจริง ส่งเสริมพัฒนาความสามารถและศักยภาพในบรรยากาศแห่งอิสระภาพที่รู้จักรับผิดชอบ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีความยุติธรรม และเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น


    ปรัชญาโรงเรียน
  วิสัยทัศน์
  พันธกิจโรงเรียน
  เป้าประสงค์
  รู้จักโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
  ประวัตินักบุญยอห์น บอสโก
  ประวัตินักบุญดอมินิก
  โลโก้โรงเรียนแบบ ขาว-ดำ
  โลโก้โรงเรียนแบบ ส
  เครื่องแบบนักเรียน
 
    หลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2556
  เว็บไซต์ศูนย์ข้อสอบซาเลเซียน
 
    ภาษาไทย
  คณิตศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ภาษาต่างประเทศ
 
    ฝ่ายนโยบายและแผน
  ฝ่ายธุรการและการเงิน
  ฝ่ายวิชาการ
  ฝ่ายบุคลากร
  ฝ่ายกิจการนักเรียน
  ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  งานบริการแนะแนว
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หลักสูตรที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2558 
................................................................................................................................
  แบบฟอร์มกรอกประวัติส่วนตัวของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ดาวโหลดได้ที่นี่
  ข้อควรทราบของผู้ปกครองในการร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการดูแลนักเรียน 
 เข้าโปรแกรมกรอกคะแนนครู (จากภายนอกโรงเรียน)
 เข้าโปรแกรมกรอกคะแนนครู (จากภายในโรงเรียน) 
 

                                                                            ดูรายละเอียดปฏิทินเพิ่มเติมที่นี่ >>

 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
(27/05/58)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา อธิการ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมกับกล่าวเปิดการประชุม >> อ่านรายละเอียด...
 

 
วจนพิธีกรรมเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2558 และยินดีต้อนรับคุณครูใหม่ 
 
 
 
 
  (27/05/58)...เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จัดพิธีวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษาใหม่ 2558 โดยบาทหลวงยะรัตน์ ไชยรา อธิการได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธ>> อ่านรายละเอียด...
 

 
อบรมครูเพื่อเตรียมรับการประเมิน สมศ.รอบที่ 4 (พ.ศ.2559-2563) 
 
 
 
 
  ((27/05/58)...โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจัดอบรมครูเพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับประเมินจาก สมศ. รอบที่ 4 >> อ่านรายละเอียด...
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
สารสิทธิ์สาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 

 
    คณะซาเลเซียนแห่งประเทศไทย
  อัครสังฆมลฑลกรุงเทพ
  โรงเรียนดอนบอสโก
  โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
  โรงเรียนแสงทองวิทยา
  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
  โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
  โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก บ้านโป่ง
  โรงเรียนธิดานุเคราะห์
  โรงเรียนเซนต์แมรี่
  โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
  โรงเรียนนารีวุฒิ
  โรงเรียนอรุณวิทยา
 
    จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี

 
 
มหาวิทยาลัยอื่นๆ...
 
Fast Counter 2008
   
Copyright © 2007 , SARASIT PHITHAYALAI SCHOOL All rights reserved